Όροι Χρήσης

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά!

Οροι Χρήσης
To zantehotels.gr προσφέρει τις υπηρεσίες του, υπό τους όρους οι οποίοι περιγράφονται παρακάτω.

Ο επισκέπτης χρήστης της εν λόγω ιστοσελίδας, καλείται να αναγνώσει προσεκτικά τους όρους χρήσης και να χρησιμοποιήσει το περιεχόμενο της μόνο αν συμφωνεί με αυτούς πλήρως. Οι κατωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του zantehotels.gr, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Πνευματική ιδιοκτησία

Το σύνολο του υλικού το οποίο αναρτάται στις ιστοσελίδες του zantehotels.gr, αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου. Συνεπώς, κανένα μέρος του εν λόγω υλικού δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να “φορτωθεί”, να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος κόμβου και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων φυσικών ή νομικών προσώπων, αποτελούν δική τους πνευματική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη

Χαρακτήρας δημοσιευμένου υλικού

Είναι αμοιβαίως αποδεκτό και κατανοητό ότι, παρόλο που το zantehotels.gr παρέχει στους χρήστες/μέλη/διαφημιζόμενους του την απαραίτητη τεχνολογική υποδομή και τα μέσα για ανάρτηση/δημοσίευση περιεχομένου σχετικά με την προβολή της περιοχής/επιχείρησης, όλες οι πληροφορίες οποιασδήποτε μορφής, παραμένουν στην αποκλειστική ευθύνη του φυσικού ή νομικού προσώπου από το οποίο το περιεχόμενο πηγάζει, ως προς την ορθότητα τους.

Το zantehotels.gr ελέγχει το περιεχόμενο των δικών του ιστοσελίδων και μόνο σε ότι αφορά την ύπαρξη προσβλητικού ή ανήθικου υλικού. Σε καμία περίπτωση όμως δεν εγγυάται την ακρίβεια, την ακεραιότητα, τη νομιμότητα, ή την ποιότητα του περιεχομένου, των όσων οι χρήστες ή μέλη ή συνδρομητές παρέχουν προς δημοσίευση ή διαφήμιση. Συνεπώς, οι επισκέπτες / χρήστες του zantehotels.gr, χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του με δική τους πρωτοβουλία, αναλαμβάνουν και τη σχετική ευθύνη διασταύρωσης των παρεχομένων πληροφοριών. Επίσης, το zantehotels.gr σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για την ποιότητα και το περιεχόμενο άλλων δικτυακών τόπων οι οποίοι πιθανόν συνδέονται μέσω συνδέσμου με οποιαδήποτε ιστοσελίδα του zantehotels.gr

Έγγραφη μελών

Το zantehotels.gr παρέχει στους χρήστες του υπηρεσίες μελών. Για να εγγραφεί ένας χρήστης ως μέλος είναι απαραίτητη η συμπλήρωση ορισμένων στοιχείων, η εγκυρότητα των οποίων είναι αποκλειστική του ευθύνη.Το zantehotels.gr, σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να κοινοποιήσει στοιχεία μελών σε τρίτους χωρίς τη συγκατάθεση των ιδίων.

Το zantehotels.gr, διατηρεί το δικαίωμα διαγραφής ενός μέλους, όταν αυτό κριθεί σκόπιμο πάντα με γνώμονα την προστασία των άλλων χρηστών και την τήρηση της κείμενης νομοθεσίας.

Δεσμοί (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους (sites)

Το zantehotels.gr δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων web sites και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω “δεσμών”, hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους, ο χρήστης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στα αντίστοιχα web sites και σελίδες, τα οποία και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους.

Το zantehotels.gr σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των web sites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

Ενημερωτικά δελτία (newsletters)

Τα ενημερωτικά δελτία (newsletters) τα οποία ο επισκέπτης/χρήστης των υπηρεσιών του zantehotels.gr λαμβάνει εθελοντικά με την εγγραφή του στις λίστες παραληπτών (mailing lists) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του zantehotels.gr και ως εκ τούτου προστατεύονται από της σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων. Το zantehotels.gr διατηρεί το δικαίωμα άρνησης της εγγραφής κάποιου προσώπου στις λίστες παραληπτών ή και της διαγραφής του από αυτές.

Ψηφοφορίες/Έρευνες

Το zantehotels.gr παρέχει στους επισκέπτες/χρήστες των υπηρεσιών του τη δυνατότητα ψηφοφορίας πάνω σε επίκαιρα ζητήματα τα οποία διατυπώνει με τη μορφή ερωτημάτων. Οι απαντήσεις των ψηφοφόρων καταγράφονται, αναλύονται και σχολιάζονται από το zantehotels.gr για την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τις θέσεις της κοινής γνώμης σε σχέση με το συγκεκριμένο θέμα που τίθεται για ψηφοφορία.

Το zantehotels.gr διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα συλλογής και εκμετάλλευσης των στοιχείων αυτών και τα πορίσματα στα οποία οδηγείται αποτελούν πνευματική του ιδιοκτησία. Το zantehotels.gr καθορίζει τους ειδικότερους όρους για τη συμμετοχή στην ψηφοφορία και διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της ψηφοφορίας. Κατά καιρούς το zantehotels.gr ή συνεργάτης ζητάει πληροφορίες από τους χρήστες μέσω ερευνών.

Η συμμετοχή σε αυτές τις έρευνες είναι εντελώς εθελοντική και γι’ αυτό οι χρήστες έχουν την επιλογή για το αν θα δώσουν τις ζητούμενες πληροφορίες. Οι πληροφορίες που μαζεύονται από αυτές τις έρευνες χρησιμεύουν στην καλύτερη γνώση του κοινού του site και στην καλυτέρευση των υπηρεσιών που αυτό προσφέρει.

Λειτουργία ιστοσελίδας – Παροχή υπηρεσιών

Το zantehotels.gr δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή. Το zantehotels.gr διατηρεί το δικαίωμα να διακόπτει προσωρινά, μέρος ή σύνολο των υπηρεσιών και άλλων δεδομένων που βρίσκονται αναρτημένα στις ιστοσελίδες του με ή χωρίς προειδοποίηση, προκειμένου να αντιμετωπιστούν προκύπτοντα τεχνικά ή άλλης φύσεως προβλήματα. Ιδιαίτερα όμως για τα διαφημιζόμενα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ο συνολικός χρόνος διακοπής λειτουργίας κατά το συμφωνημένο διάστημα προβολής του, θα προστίθεται στη λήξη του, ώστε συνολικά να ισχύει το διάστημα για διαφήμιση που αρχικά έχει συμφωνηθεί.

Επίσης το zantehotels.gr δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οποιοδήποτε άλλο συγγενικό site ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων αυτό τίθενται στη διάθεσή των χρηστών/μελών, δεν περιέχουν “ιούς” ή άλλα επιζήμια συστατικά. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης/χρήστης και σε καμία περίπτωση το zantehotels.gr. Οι υπηρεσίες του zantehotels.gr εξελίσσονται με βάση τις τεχνολογικές δυνατότητες, τις ανάγκες των χρηστών και τις συνθήκες της αγοράς. Το zantehotels.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τις προσφερόμενες υπηρεσίες κατά την κρίση του.

Ειδοποίηση αλλαγής

Σε περίπτωση που χρειαστεί να τροποποιηθεί η παρούσα δήλωση προστασίας ιδιωτικού απόρρήτου το zantehotels.gr θα βγάλει για τους χρήστες του ανακοίνωση στο site ώστε αυτοί να παραμένουν πάντα ενήμεροι.