Φροντίδα για τη φύση

Πληροφορίες για την προστασία της φύσης – Χελώνα Καρέτα Καρέτα (Caretta Caretta)

ΧΕΛΩΝΑ ΚΑΡΕΤΑ ΖΑΚΥΝΘΟΣ

Το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου (Ε.Θ.Π.Ζ.) ιδρύθηκε με Προεδρικό Διάταγμα, τον Δεκέμβριο του 1999, είναι το πρώτο του είδους του στην Ελλάδα που διοικείται από ένα Φορέα Διαχείρισης και είναι υπόδειγμα όσων αφορά στην εφαρμογή διαχειριστικών μέτρων για τις υπόλοιπες προστατευόμενες περιοχές της Ελλάδας.

Ο πιο σημαντικός στόχος του Ε.Θ.Π.Ζ. είναι η προστασία και διατήρηση των παραλιών ωοτοκίας της θαλάσσιας χελώνας, στον κόλπο του Λαγανά. Στους επιμέρους στόχους του περιλαμβάνεται η περιβαλλοντική εκπαίδευση-πληροφόρηση, η ευαισθητοποίηση του κοινού σε φυσιολατρικές δραστηριότητες, η διαφύλαξη του φυσικού και πολιτιστικού τοπίου και η ανάπτυξη τουριστικών δραστηριοτήτων σύμφωνα με τις αρχές της αειφορίας.

Στην περιοχή του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου συναντάμε πληθυσμούς της Μεσογειακής Φώκιας Monachus monachus, συστήματα αμμοθινών, υποθαλάσσια λιβάδια Ποσειδωνίας (Posidonia oceanica) και παράκτια οικοσυστήματα με εκατοντάδες είδη χλωρίδας και πανίδας.